Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan (Mijn)FinniZ BV, gevestigd te Eindhoven, hierna te noemen opdrachtnemer.

A. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
2. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging;
3. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.

B. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
2. Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

C. Handelsregister
1. De bevoegdheid tot het aangaan van bindingen door vertegenwoordigers van opdrachtnemer is
omschreven in het betreffende Handelsregister. De eventuele overschrijding van de in het
handelsregister vermelde vertegenwoordigingsbevoegdheid bindt opdrachtnemer niet en kan op geen
enkele wijze aan opdrachtnemer worden tegengeworpen. Derden worden geacht bekend te zijn met de in
het handelsregister vermelde vertegenwoordigersbeleid
D. Aanvang en duur van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend.
2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

E. Gegevens opdrachtgever
1. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van deze overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle (noodzakelijke) medewerking verlenen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de programmatuur, apparatuur etc., alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer..
2. Indien is overeengekomen dat opdrachtgever programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
3. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig, niet correct of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Opdrachtnemer staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Opdrachtnemer in ieder geval het recht op opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft Opdrachtnemer het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
4. Ingeval medewerkers van Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden op de locatie van opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal opdrachtgever kosteloos voor de door die medewerkers of deren in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals – indien van toepassing – een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten etc. , zorgdragen. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer en/of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden vrijwaren voor aanspraken van derden, werknemers van opdrachtgever of door opdrachtgever ingeschakelde derden daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van opdrachtgever of door opdrachtgever ingeschakelde derden of van onveilige situaties in diens organisatie.
5. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder N, aan deze geretourneerd.

F. Uitvoering opdracht
1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.
2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht.
3. Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrags- en beroepsregels.

G. Onderaanneming
1. Opdrachtnemer is gerechtigd werkzaamheden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst uit te besteden aan derden, voorzover dit niet in strijd is met de regelingen van overheidswege en/of specifieke afspraken tussen partijen.
2. Opdrachtnemer blijft in het geval zoals in het voorgaande lid bedoeld ten opzichte van opdrachtgever de regie behouden over de uitvoering van de werkzaamheden volgens de overeenkomst. Indien een derde, die opdrachtnemer heeft ingeschakeld bij de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever, in gebreke blijft en zich in relatie met opdrachtnemer op overmacht kan beroepen, zal ook opdrachtnemer zich jegens opdrachtgever op overmacht kunnen beroepen.

H. Geheimhouding en exclusiviteit
1. Elk van de partijen staat er voor in, dat alle voor en na het sluiten van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid. Tot vertrouwelijke informatie is in ieder geval te rekenen de programmatuur en de gegevens welke met de programmatuur worden verwerkt. Ieder partij zal alle voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de verplichtingen als bedoeld in dit artikel na te komen.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
3. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
4. Elk van de partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging geen medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich werven, danwel laten werken.

I. Intellectuele eigendom
1. Alle rechten van Intellectueel Eigendom op de door Opdrachtnemer in gebruik gegeven c.q. ter beschikking gestelde programmatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer of de licentiegevers van Opdrachtnemer. Met deze overeenkomst worden deze rechten van Intellectueel Eigendom uitdrukkelijk niet overgedragen. opdrachtgever verkrijgt uitsluitend gebruiksrechten hierop.
2. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent rechten van Intellectueel Eigendom uit de programmatuur en/of materialen, die door Opdrachtnemer geleverd zijn, te verwijderen, te verminken, uit te wissen of te wijzigen, waaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de programmatuur.
3. Opdrachtnemer of haar licentiegevers hebben het recht technische maatregelen te nemen ter bescherming van (de rechten van Intellectueel Eigendom op) de programmatuur. Indien Opdrachtnemer of haar licentiegevers door middel van technische bescherming de programmatuur beveiligd hebben, is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen, te omzeilen en/of te ontwijken.
4. Het is opdrachtgever bekend dat de programmatuur alleen gebruikt kan worden door in te loggen middels gebruikmaking van het Internet, en dat het daarom niet mogelijk is om de programmatuur interoperabel te maken met andere door de opdrachtgever gebruikte programmatuur.
5. Opdrachtnemer zal opdrachtgever vrijwaren tegen elke (rechts)vordering, welke gebaseerd is op de bewering dat de programmatuur en/of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, echter uitsluitend onder de voorwaarde dat opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van een (mogelijke) (rechts)vordering, én dat opdrachtgever de afhandeling van het geschil, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Opdrachtnemer of haar daartoe gerechtigde licentiegevers. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Opdrachtnemer of gerechtigde, licentiegevers van Opdrachtnemer verlenen om zich, zo nodig in naam van opdrachtgever, tegen deze (rechts)vorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen (waaronder die, bedoeld in artikel H.2 en H.3 van deze voorwaarden) die opdrachtgever in de programmatuur of aangeleverde materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.
6. Indien de programmatuur, of de door Opdrachtnemer geleverde materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van Opdrachtnemer een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Opdrachtnemer het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruikersvergoeding terugnemen, of zorgdragen dat opdrachtgever het geleverde, of alsdan te leveren functioneel gelijkwaardige andere programmatuur of materialen, ongestoord kan (blijven) gebruiken.
7. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Opdrachtnemer wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, daaronder doch niet uitsluitend begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichting van Opdrachtnemer voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde programmatuur en/of materialen in een niet door Opdrachtnemer gemodificeerde vorm, al dan niet in samenhang met niet door Opdrachtnemer geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of op een andere wijze dan waarvoor de programmatuur en/of materialen is/zijn ontwikkeld of bestemd.

J. Overmacht
1. Alle door opdrachtnemer genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Opdrachtnemer bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen: De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Opdrachtnemer niet in verzuim. Opdrachtnemer is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald worden.
2. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
3. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het tweede lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

K. Honorarium
1. Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
2. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
3. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

L. Betaling
1. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, in Nederlandse valuta, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.
3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15 % van het te vorderen bedrag.
4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

M. Reclame
1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de verzend datum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
3. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de reclame.

N. Aansprakelijkheid
1. Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal twee maal het bedrag van het honorarium, dat door de opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening is gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen, met dien verstande dat daarbij alleen het honorarium in aanmerking wordt genomen dat betrekking heeft op de laatste twaalf maanden waarin die werkzaamheden zijn verricht. De eventueel door opdrachtnemer aan opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor opdrachtnemer zich met betrekking tot de niet-, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming daarvan heeft verzekerd, dan wel indien opdrachtnemer geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft gesloten, tot een bedrag waarvoor opdrachtnemer met een praktijk als onderhavige opdrachtnemer zich pleegt te verzekeren. Onder opdrachtnemer zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen haar werknemers alsmede eventueel door haar bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
2. In geval er sprake is van werkzaamheden uit hoofde van assurantiebemiddeling wordt onder het in lid 1 van dit gebruikte artikel “honorarium” verstaan de aan opdrachtnemer in haar hoedanigheid van assurantiebemiddelaar toekomende provisie terzake van de desbetreffende verzekeringsovereenkomst.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uit artikel E.1 voortvloeiende informatieverplichting, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grover onzorgvuldigheid van opdrachtnemer.
4. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.
5. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
7. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
8. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het geval opdrachtnemer op grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd, dan wel ongevraagd informatie te ontvangen, welke opdrachtnemer in de uitoefening van de opdracht van opdrachtgever of derden heeft ontvangen.
9. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor diensten, adviezen e.d. die direct of indirect door onderaanneming aan opdrachtgever zijn geleverd. (Art. G. lid 1)
10. Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren, daarbij geldt dat opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer. De data uittreksels uit de computersystemen van opdrachtnemer leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door de opdrachtnemer verstuurde elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de opdrachtgever.

O. Opzegging
1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder I, tweede lid van toepassing.
2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
3. Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen.

P. Opschortingsrecht
1. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.
2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot zaken of bescheiden van opdrachtgever die nog geen bewerking door opdrachtnemer hebben ondergaan.

Q. Voorbehoud van eigendom en rechten
1. Alle aan opdrachtgever krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken blijven eigendom van opdrachtnemer, totdat alle bedragen die opdrachtgever verschuldigd is voor deze zaken of voor of namens opdrachtnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden, eventueel vermeerderd met verschuldigde rente, de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen, naast de in rechte vastgestelde kosten, volledig aan opdrachtnemer zijn voldaan.
2. Rechten worden aan opdrachtgever steeds verleend onder de voorwaarde dat opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

R. Software
1. Opdrachtnemer maakt in daarvoor bestemde gevallen gebruik van software geleverd door derden. De uitkomsten van deze software hebben een indicatieve waarde. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten en onjuistheden die door deze software wordt veroorzaakt.
S. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van opdrachtgever.
3. Het staat opdrachtgever vrij om de procesgang van tuchtrechtspraak te volgen of het geschil voor te leggen aan een daartoe ingestelde arbitragecommissie.